სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

სსიპ - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ აცხადებს განმეორებით რეგისტრაციას პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე „სასაწყობე სატვირთველის უსაფრთხო ექსპლუატაცია“

News Poster

პროგრამის მიზანია მოამზადოს შესაბამისი კომპეტენციის მქონე კადრი, რომელიც შეძლებს სასაწყობე სატვირთველზე მუშაობის თავისებურებათა დახასიათებას; სასაწყობე სატვირთველის უსაფრთხო ექსპლუატაციის ნორმების აღწერას; სასაწყობე სატვირთველზე მუშაობისთვის მოსამზადებელი ოპერაციების შესრულებას და სატვირთო/ განტვირთვის სამუშაოების შესრულებას უსაფრთხოების წესების დაცვით.

რეგისტრაციის ვადები: გახანგრძლივდა 2022 წლის 26 აპრილიდან 6 მაისის ჩათვლით.
https://vet.emis.ge/#/

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებია:

 • • საბაზო განათლება;
 • • ასაკი: 18 წელი;
 • • არანაკლებ 6 თვიანი პრაქტიკული გამოცდილება სასაწყობე სატვირთულების ოპერირებაში;
 • • გასაუბრება;

გასაუბრება: 13.05.2022წ.
სწავლის დასაწყისი: 18.05.2022წ.

კოლეჯში მისაღებად საჭირო დოკუმენტები:

1.1. აპლიკანტის/მხარდაჭერის მიმღები აპლიკანტის შემთხვევაში კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი განცხადება, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს;
1.2. აპლიკანტის, მხარდაჭერის მიმღები აპლიკანტის შემთხვევაში კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
1.3. 2 ცალი ფერადი ფოტოსურათი ზომით 3x4-ზე;
1.4. საბაზო/სრული ზოგადი/უმაღლესი/პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი ან/და ასლი, ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის დედანი ან/და ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა საბაზო ზოგადი განათლების დაძლევის გარეშე.
1.5. უცხოეთში და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ან სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი;
1.6. წინამდებარე ბრძანების 1.4. და 1.5. ქვეპუნქტებით განსაზღვრული დოკუმენტების არქონის ან არასრულყოფილად წარმოდგენის შემთხვევაში აპლიკანტი ვალდებულია წარმოადგინოს შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტის სამახსოვრო ბარათი/განცხადების რეგისტრაციის ფურცელი მოთხოვნის წარდგენიდან 2 (ორი) დღის განმავლობაში. მითითებულ ვადაში აღნიშნული დოკუმენტების წარმოუდგენლობა ან არასრულყოფილად წარმოდგენა გახდება აპლიკანტის ჩარიცხვაზე უარის თქმის საფუძველი;
1.7. კანონიერი წარმომადგენლის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
1.8. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა.

აღნიშნული დოკუმენტების დადგენილ ვადაში (17.05.2022წ,; არაუგვიანეს 17:30 წუთი) წარუდგენლობა ან არასრულყოფილად წარდგენა გახდება აპლიკანტის ჩარიცხვაზე უარის თქმის საფუძველი.

სასწავლო პროცესი განხორციელდება, როგორც კოლეჯის კეთილმოწყობილ აუდიტორიებში, ასევე რეალურ გარემოში - კომპანია „ნოვაში“.
სწავლის ხანგრძლივობა 4 კვირა- 40 საათი, კვირაში - 10 საათი;

პროგრამის კურსდამთავრებულებზე გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები