სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

ცხადდება სსიპ - კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის მსურველ კანდიდატთა რეგისტრაცია

News Poster

სსიპ - კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ წესდების შესაბამისად, დამსაქმებლის, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ნიშნავს დირექტორი უფლებამოსილ პირთა მიერ კოლეჯში წარდგენილი კანდიდატურების გათვალისწინებით, რომელთა რეგისტრაციის ვადები განისაზღვრა 2023 წლის 27 ივლისიდან 2023 წლის 11 აგვისტოს ჩათვლით.

ა) ორი წევრი – დამსაქმებლის წარმომადგენელი;
ბ) ერთი წევრი – ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს წარმომადგენელი;
გ) ერთი წევრი – საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი.

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის მსურველმა კოლეჯის კანცელარიაში ან/და ელექტრონულ ფოსტაზე profgldaniedu@gmail.com უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია მისამართზე: ქ. თბილისი, ი. ვეკუას ქ. N44, ყოველ სამუშაო დღეებში, შაბათ-კვირის გარდა, 09:30-18:30 საათამდე. ა) განცხადება კოლეჯის დირექტორის სახელზე;

ა) განცხადება კოლეჯის დირექტორის სახელზე; ბ) პირადობის მოწმობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; გ) cv/რეზიუმე; დ) ცნობა სამუშაო ადგილიდან.

მომართვის შაბლონი

დამატებითი ინფორმაციისათვის
მოგვმართეთ ტელეფონზე: 2140314
კოლეჯის ადმინისტრაცია

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები