სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

ინფორმაცია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამაზე „ისწავლე და დასაქმდი“ დარეგისტრირებულთათვის

News Poster

მოკლევადიან პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირებული ბენეფიციარებისათვის

2022 წლის 1 ივნისიდან გრაფიკის შესაბამისად კოლეჯში გაიმართება შერჩევა-გასაუბრება

ბენეფიციარების შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმებია:

 • • რეგისტრირებულნი უნდა იყვნენ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე;
 • • მინიმალური ასაკი - არანაკლებ 18 წელი;
 • • გასაუბრება.

(პროგრამა „სოციალური მედიის მართვა“ - სწავლების ენა - ინგლისური, მოთხოვნა - B1 დონე, დაშვების წინაპირობით გათვალისწინებული პროცესის გასაცნობად იხილეთ.

კონკურსის შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭებათ: სოციალურად დაუცველებს, იძულებით გადაადგილებულ პირებს, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს, მარჩენალდაკარგულებს და შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს.

შერჩევის გავლის შემდეგ კოლეჯში მისაღებად საჭირო დოკუმენტები:

 • • წერილობითი განცხადება;
 • • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • • 2 ცალი ფერადი ფოტოსურათი ზომით 3x4-ზე;
 • • საბაზო საფეხურის ან სრული ზოგადი ან პროფესიული/უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი ან/და ასლი;
 • • უცხოეთში მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი.

მის: თბილისი, გლდანი, მე-5 და მე-6 მკ/რ შორის,
ილია ვეკუას ქუჩა, N44 (ახალი საცურაო აუზის მიმდებარედ)
ტელ: 032 2 14 03 14, 032 2 14 03 15

იხილიეთ შერჩევა-გასაუბრების გრაფიკი:

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები